17. СУ "Дамян Груев" - град София

Училищно настоятелство

Към 17. Средно училище “Дамян Груев” активно функционира училищно настоятелство, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Настоятелството се нарича “АРУРОФЕ – Асоциация на родителите на учениците от 17. СУ „Дамян Груев“ с ранно обучение по френски език” и участва в организацията на много от извънкласните и извънучилищните дейности в нашето училище.

Председател: Диана Кирилова