17 СУ "Дамян Груев" - град София

Прием 2022-2023г.

График на дейностите за прием в 1 клас

 

Организация на учебния ден в 17.СУ за първи клас през учебната 2022-2023 г.

 

Мисията на училището е да предава знания и умения, но също така и да подкрепя децата по пътя им към личностна себереализация.

 Учебен процес

Учебният процес за първи клас се осъществява при реална целодневна организация, която стартира в 8:20 ч. и приключва в 17:35 часа. Учебните предмети от задължителната и избираемата подготовка са съчетани с дейности за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. Часовете се водят от учители специалисти – начална педагогика и учители по френски  и испански език .

За първокласниците разполагаме с пет класни стаи. В тях всяко дете има собствено шкафче. По този начин  раниците с учебниците и тетрадките през седмицата остават в училище. Стремим се обстановката в класните стаи да е уютна и приятна за децата.  

Хранене

Училището разполага със стол за хранене. Купоните  се закупуват електронно, чрез карта . Безплатно се осигурява за всички ученици от 1 до 4 клас подкрепяща закуска. Учениците получават също плод и млечни продукти по национална програма.

 

За  въпроси по приема -

Николина Чушева - ЗДУД, тел:0888427930

Виолета Младенова - техн.изпълнител тел:0888768603

 

Брой свободни места за прием в 1. клас - 96

 

 

Уважаеми родеители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете  ТУК

Прием след 7-ми клас

 

Три големи и доказа ли се през годините, като надеждни и коректни туристически фирми, приветстваха идеята на 17 СУ "Дамян Груев" да реализира план-прием в професионална паралелка "Туристическа анимация", изключително необходима за запълване недостига на кадри в туристическия бранш!

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

26-27 май 2022 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

До 10 юни 2022 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

До 10 юни 2022 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

·           Български език и литература

 

·           Математика

 

·           Чужд език /по желание на ученика/

 

 

14 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

16 юни 2022 г.

начало 10:00 часа

17 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      спорт

 

21 юни 2022 г.

22 юни 2022 г.

23-24 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 28 юни 2022 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 28 юни 2021 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

05-07 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 12 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13-15 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 20 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21-22 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 -27 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01-02 август 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

До 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2022 г., вкл.