17. СУ "Дамян Груев" - град София

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За новата учебна 2024/2025 година приемът в първи клас отново ще се
осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община, приета от
Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от
24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.
С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община,
които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на
детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас
/Системата/, в която водещ критерий е близостта на училището до
постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите
райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по
регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по
електронен път. В рубриката „Календар“ в Системата е оповестен график
на дейностите, свързани с приема в първи клас
– https://kg.sofia.bg/#/home

На 29.04.2024 г. ще се обявят свободните места за I клас.

 

 
КОНСУЛТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЕМА
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 ДО 15:00 ч.
Николина Чушева, тел: 0888 427 930;