17. СУ "Дамян Груев" - град София

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За новата учебна 2023/2024 година приемът в първи клас отново ще се
осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община, приета от
Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от
24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.
С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община,
които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на
детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас
/Системата/, в която водещ критерий е близостта на училището до
постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите
райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по
регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по
електронен път. В рубриката „Календар“ в Системата е оповестен график
на дейностите, свързани с приема в първи клас
– https://kg.sofia.bg/#/home

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и
ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде
профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се
заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.
Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в
17. СУ за учебната 2023-2024 г. е от 09:00 ч. на 06.06.2023 г. до 17:00 ч.
на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. с
изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални
външни оценявания.

Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до
23.06.2023 г. от 09:00 до 16:00 ч.

Необходими документи:
1. Заявление - генерира се автоматично в системата (има възможност за
принтиране на място);
2. Копие от Акт за раждане на детето;
3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
(издава се от детската градина);
4. При наличие на специални образователни потребности - копие от
документацията.

План-прием за първи клас:
4 паралелки х 24 ученици (96 ученици).

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:
https://kg.sofia.bg

Ръководство за потребители на Информационната система за прием на
ученици в първи клас

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023-
2024

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Столична община
https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН- 17.СУ
Район „Красна поляна“
ж.к. „Западен парк“
https://www.krasnapoliana.com/education/adoption

блокове: №18, 19, 31, 32, 33,33А, 34, 35, 36, 37, 39, 51, 52,53, 54, 55, 56, 72,
74, 75, 76, 77, 78, 79,81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 98Б, 99, 100, 100А,101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119;

ж.к. „Гевгелийски“ Бл. 1, 2, 3,17А, 18А, 19А, 20А, 21, 22,24, 26, 27,29, 31,
33, 35, 39,41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52;

ул. „Сава Михайлов“ № 60, 70;
ул. „Мировци“ № 5;
ул. „Попчево“ № 20, 24;

 
КОНСУЛТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЕМА
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 ДО 15:00 ч.
Николина Чушева, тел: 0888 427 930;
Виолета Младенова, тел: 0888 76 86 03